Verzuimmanagement | Toepassing HRM software – HRMsystemen.nl

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement is een belangrijke standaardfunctionaliteit van bijna alle HRM software. Hiermee houdt het systeem gegevens bij over de absentie van medewerkers, waaronder het moment en de duur van de afwezigheid. Daarnaast geeft het systeem u aan welke maatregelen als gevolg van het verzuim nodig zijn, zoals het inroosteren van vervangend personeel of contacten met het UWV.

Verzuimprotocol

Als uw organisatie over een specifiek verzuimprotocol beschikt, dan legt u dat nauwkeurig en gedetailleerd vast binnen de HRM software. Het verzuimprotocol bestaat uit wettelijk taken, zoals verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en uit taken waarvoor uw bedrijf zelf kiest, zoals het toezenden van een kaartje aan een zieke medewerker. Bij een ziekmelding start de HRM software deze taken automatisch op. De software weet welke acties nodig zijn, bereidt deze voor, stelt betrokken collega’s op de hoogte en maakt een actielijst. Zowel de bedrijfsarts als betrokken medewerkers van de afdeling Personeel en Organisatie (P&O) weten hierdoor precies wat zij moeten doen.

Onderdeel HRM software
Als verzuimmanagement onderdeel is van uw HRM software, dan houdt het systeem in de gaten of alle acties volgens het verzuimprotocol worden uitgevoerd. Hierdoor voldoet u gemakkelijker aan de eisen van het UWV op het gebied van ziekteverzuim. Het systeem stelt de meldingen die u moet opsturen naar het UWV en uw Arbodienst automatisch op. Papieren formulieren zijn daardoor bijna niet meer nodig. Bovendien voorkomt u boetes en kunt u de subsidieregelingen van het UWV beter benutten.

Terugdringen ziekteverzuim

Als verzuimmanagement onderdeel is van uw HRM software, heeft u doorlopend goed inzicht in het ziekteverzuim per periode, afdeling of medewerker. Met deze informatie kunt u tijdig maatregelen treffen om het ziekteverzuim op te vangen. Daarnaast helpt de informatie, die het systeem voor u inzichtelijk maakt, u bij het terugdringen van ziekteverzuim. Verzuimrapportages worden volledig geautomatiseerd opgesteld. U hoeft deze niet meer zelf (handmatig) te verzorgen, u weet dankzij de HRM software eerder welke maatregelen u moet treffen en u ziet daar sneller de effecten van.

U leest alles over verzuimmanagement en HRM software in de HRM box en de andere gratis publicaties en media van het ICT informatiecentrum.