HRM systeem implementeren | Tips – HRMsystemen.nl

Implementeren HRM systeem

De implementatie bestaat uit alle werkzaamheden die nodig zijn om het HRM systeem operationeel te maken. Voor een deel zijn dit technische werkzaamheden, waaronder het configureren en installeren van de software. Anderzijds gaat het om aspecten die de organisatie betreffen, zoals het opleiden en trainen van medewerkers om hen te leren omgaan met het nieuwe systeem. Enkele HRM specialisten geven u hun tips over het implementeren van een HRM systeem.

Zorg voor een concreet implementatieplan
Bovenal: investeer in een goede partnership relatie met de aanbieder. Zorg daarnaast voor een concreet implementatieplan, niet alleen van de kant van de leverancier, maar ook vanuit de eigen organisatie, en zorg dat die op elkaar zijn afgestemd. Duidelijke mijlpalen met beslismomenten maken de risico’s inzichtelijk en te overzien. Snij niet je zelf te snel in de vingers met een ‘fixed implementatie’. Implementaties zijn immers vastgesteld op basis van praktijkervaring. Bij een fixed implementatie hanteert de aanbieder een risico-opslag, die vaak onnodig kosten verhogend werkt. Juist in het implementatietraject heb je flexibiliteit nodig. CTB Personele Systemen

Meer over implementatie HRM systeem

Wat maakt een HRM software project succesvol? Wat laat een zo een project mislukken? De voorbereiding, de samenstelling van het projectteam en aanwezige kennis in een organisatie is van grote invloed op het verloop van een HRM software implementatie. Dit boekje gaat over welke factoren een nieuwe HRM software selectie kan maken of breken.

HRM pakket selectie

HRM systeem implementeren

HRM systeem implementeren kan niet zonder projectteam

Stel een (klein) projectteam samen, dat gedurende de implementatie dezelfde samenstelling blijft houden. Operationele zaken gaan meestal voor, waardoor teamleden bij hoge werkdruk het project een lagere prioriteit neigen te geven. Speel hen daarom in hun dagelijkse werkzaam-heden voor hun projectdeel vrij. Laat de leverancier duidelijk communiceren met het projectteam over de diverse stappen die gezet gaan worden en wat van ieder wordt verwacht. Zorg dat de hele organisatie op de hoogte is, zodat er meer betrokken-heid bij en begrip voor de projectteamleden is. Communiceer dat een dergelijk project nu eenmaal tijd en inspanning kost en maak heldere afspraken. Weet dat bij veranderingen weerstand ontstaat maar blijf erop vertrouwen dat met een goede begeleiding van de leverancier en een juiste inzet van de eigen organisatie succes volgt. Wisenose

Laat u begeleiden door een HRM systeem professional

Maak iemand vrij voor het inrichten van het systeem en laat het implementatieproces begeleiden door een HR professional. Deze adviseert over het gebruik van het systeem in uw organisatie en kan zo bijdragen aan een optimale afstemming op de processen. Daarnaast is het een prettige stok achter de deur en zorg je ervoor dat je maximaal gebruik maakt van alle beschikbare functionaliteit. Zest Software

Maak een blauwdruk
Benoem een projectgroep waarin alle lagen van de organisatie betrokken zijn. Maak met deze groep een blauwdruk en communiceer dit ook binnen de organisatie. Geef duidelijk aan wat de doelstellingen zijn en waarom er een nieuw systeem is. Nieuw beleid van de directie bijvoorbeeld. HR-afdeling moet actief meegaan doen met de bedrijfsvoering in plaats van passief. CIBOD

Zorg voor duidelijke verwachtingen
Zorg voor aanvang van het project dat de verwachtingen duidelijk zijn op zowel het functionele vlak als op het planningsvlak. Maak duidelijke afspraken wie, wat wanneer gaat doen of aanleveren. Wees voorbereid op de onvoorziene hobbels die in ieder project genomen moeten worden en zoek samen met de leverancier naar de beste oplossing als deze ontstaan. Het allerbelangrijkste is echter om het grote geheel in de gaten te houden. Zorg dat je de gestelde doelstellingen niet uit het oog verliest. P&A Group